CLYBIAU AR ÔL YSGOL

 

MENTER PLANT Y CWM CYF

 

Mae’r Clwb Ar ôl Ysgol yn gyfleuster Clwb Gofal sy’n cynnig gofal am blentyn ar ôl oriau ysgol.Nid yw’n wasanaeth mynediad agored a rhaid cofrestru plant yn unol â’r Telerau ac Amodau hyn er mwyn mynychu Clwb Ar ôl ysgol.

CLYBIAU GOFAL: CLYBIAU AR ÔL YSGOL COFRESTREDIG

  Mae rhai o’r Clybiau Ar ôl Ysgol yn gofrestredig, yn fwy na 2 awr o hyd, ac wedi eu cofrestru gydag AGGCC.

 CLYBIAU AR ÔL YSGOL HEB EU COFRESTRU

Mae rhai o’r Clybiau Ar ôl Ysgol heb eu cofrestru, yn llai na 2 awr o hyd, ac heb eu cofrestru gydag AGGCC

 

TELERAU AC AMODAU

 

Trwy gydol y Telerau ac Amodau gelwir Menter Plant y Cwm Cyf yn Blant y Cwm.

Mae’r Telerau ac Amodau hyn mewn grym o 1af Ionawr 2018 ymlaen.

1. CYFFREDINOL

1)     Bydd Clybiau Ar ôl Ysgol o dan reolaeth a goruchwyliaeth Plant y Cwm yn gweithredu yn unol â’r Telerau ac Amodau hyn.

2)    Gellir diweddaru’r Telerau ac Amodau hyn o bryd i’w gilydd yn ôl doethineb llwyr Plant y Cwm. Rhoddir rhybudd rhesymol o unrhyw ddiweddariad.

1.1   ARCHEBU LLE

1.1.1 Sesiynau

a.      Rhaid i geisiadau i fynychu Sesiwn Clwb ar ôl Ysgol fod yn ysgrifenedig trwy gwblhau a dychwelyd y Ffurflen Gofrestru. Bydd gwneud hyn yn cynnwys derbyn y Telerau a’r Amodau hyn. Gweler ymhellach yng Nghymal 6.1 isod (Cofrestru)

b.      Hysbysir y rhiant/gofalwr o fewn amser rhesymol os ydyn nhw wedi llwyddo i gael lle yn eu dewis o Glwb Ar ôl Ysgol

1.1.2 Argaeledd Sesiwn
a.      Mae’r Clwb ar ôl Ysgol ar gael yn unig i blant sy’n mynychu ysgol gynradd a bydd yn rhedeg o ddiwedd diwrnod ysgol i’r amser a ddynodwyd i orffen, pan fydd yn rhaid cvasglu’r plentyn gan eu rhiant/gofalwr.

b.      Ni fydd sesiynau yn ystod gwyliau ysgol na chwaith sr ddiwrnod olaf tymhorau’r Hydref, Gwanwyn a Haf na diwrnodau hyfforddiant mewn swydd.

1.1.3 Newidiadau i Sesiynau a archebwyd
Ni ellir rhoi ad-daliad am sesiynau sy wedi eu harchebu heblaw am yr achosion canlynol:

a.      Cau’r clwb mewn amgylchiadau annisgwyl; neu

b. Plentyn yn colli pum sesiwn neu fwy oherwydd salwch. Bydd angen tystysgrif feddygol.

2.   FFFIOEDD

2.1  PRISIAU CLWB AR ÔL YSGOL
a.      Disgrifir y ffi fesul Sesiwn Reolaidd, gan gynnwys lluniaeth yn y Ffurflen Gofrestru.

b.      Disgrifir y ffi fesul Sesiwn Ad-hoc, gan gynnwys lluniaeth yn y Ffurflen Gofrestru.

 

2.2 TALIADAU AR GYFER SESIYNAU A ARCHEBWYD/MYNYCHWYD & CHOSBAU
a.      Dylid archebu Sesiwn o leiaf dau ddiwrnod ymlaen llaw.

b.      Rhaid talu pob ffî a chostau i’r Goruchwyliwr gyda siec sydd wedi’i chlirio neu gydag arian parod.cyn cychwyn y Sesiwn/Sesiynau ag eithrio Sesiynau Ad- hoc y gellir eu talu gydag arian ar y diwrnod.

c.      Gall y Clwb ar ôl Ysgol wrthod mynediad os bydd unrhyw daliad gyda siec heb ei chlirio.

d.      O safbwynt Sesiynau Ad-hoc os caiff rhiant/gofalwr wybod bod y Sesiynau ar gael a’u bod yn dewis peidio a danfon eu plentyn, codir tâl o hyd

e.      O ran Sesiynau Rheolaidd bydd rhaid danfon mis o rybudd ysgrifenedig i ganslo lle plentyn yn y Clwb ar ôl Ysgol; yn ystod y cyfnod hwn bydd rhaid talu’r tâl.

f.       Bydd y sawl sydd ar restr aros y Clwb ar ôl Ysgol yn derbyn galwad ffôn neu e bost unwaith y bydd lle ar gael, ar wahan i hynny dylent hysbysu’r Clwb ar ôl Ysgol os nad ydynt am barhau ar y rhestr aros.

g.      Ni fydd ad daliad os bydd plentyn wedi mynychu rhan o Sesiwn.

h.      Ni fydd rhan o ad daliad yn cael ei roi os bydd plentyn yn gadael cyn cael bwyd.

i.       Ni fydd ad daliad yn cael ei roi os bydd plentyn yn anghynwsedig yn unol a Chymal 3.1,3.2 (Ar Sail Gwaharddiad)

j.       Ni ofynnir am ffioedd os bydd disgybl yn methu mynychu’r Clwb ar ôl Ysgol am ei fod ar gwrs preswyl sydd wedi’i drefnu gan yr Ysgol.

k.      Bydd cyrraedd yn hwyr cyson yn esgor ar gosb ariannol. Gweler Gymal 2.5 ( Cosbedigaethau )

 

2.3 ARCHEBU SESIYNAU YCHWANEGOL
a.      Bydd cynnig Sesiynau ychwanegol y gofynnir amdanynt gan rieni/ofalwyr yn dibynnu ar argaeledd gan fod yn rhaid i’r Clwb ar ôl Ysgol sicrhau bod digon o staff/gofalwyr yn bresennol i gydymffurfio â rheolau statudol.

b.      Ni ddylai un rhiant/gofalwr gymryd yn ganiataol bod archeb wedi’i dderbyn nes i aelod o staff y Clwb ar ol Ysgol gadarnhau’r archeb.

c.      Os bydd plentyn yn dod i’r Cwb ar ôl Ysgol I fynychu Sesiynau ychwanegol heb i’r rhiant/gofalwr archebu lle bydd rhaid talu dirwy o £10 yn ychwanegol i’r tâl arferol.

 

2.4  CYFRIFOLDEB TALU
a.      Mae cyfrifoldeb am dalu’r holl ffioedd/taliadau a chosb ariannol yn gorwedd yn nwylo’r rhiant/ gofalwr neu’r sawl sydd â chyfrifoldeb rhiant. .

b.      Nid yw methiant ar ran Y Clwb ar ôl Ysgol i ofyn am dâl ysgrifenedig neu lafar yn golygu ildio’r hawl, esgus neu rheswm dros dâl hwyr neu beidio talu o gwbwl.

 

2.5 COSBEDIGAETHAU
a.      Cyfrifoldeb rhieni/gofalwyr yw i gasglu’r plant yn brydlon ar ddiwedd y Sesiwn y Clwb ar ôl Ysgol.

b.      Codir cosb ariannol o £10 am bob chwarter awr y bydd y rhieni /gofalwr yn hwyr yn casglu’r plentyn o’r Clwb ar ôl Ysgol a bydd rhaid talu hyn cyn y gall y plentyn ddychwelyd i’r Clwb ar ôl Ysgol.

c.      Bydd methu â thalu ffioedd neu/ a chosb ariannol olygu y gall y Clwb ar ôl Ysgol gymeryd camau (gan gynnys camau cyfreithiol) i gasglu’r holl arian dyledus gan roi’r hawl i wahardd plentyn o Sesiynau dilynol.

d.       Lle nad yw’r gosb ariannol wedi’i thalu a Sesiynau wedi’u harchebu ac wedi’u talu amdanynt gan y rhiant/gofalwr mae gan y Clwb ar ôl Ysgol yr hawl i wahardd plentyn nes i’r gosb ariannol gael ei thalu heb roi ad daliad am sesiynau heb eu mynychu

 

3.  SAIL I WAHARDDIAD 

3.1 Y PLENTYN 

  1. Yn dibynnu ar ddoethineb y Clwb ar ôl Ysgol gall plentyn gael ei wahardd am ymddygiad gwael cyson (a hynny’n cynnwys, ond nid yn gyfyngedig i fwlio, cam drin geiriol. cam-drin corfforol,/ymladd, digwyddiadau hiliol/herio/bod yn anghwrtais i eraill/twyllo,/anufuddod-dod a difrod bwriadol i eiddo) neu Ddigwyddiadau difrifol achlysurol (er enghraifft sy’n peryglu plant a staff)
  2. Bydd y staff yn cofnodi ymddygiad gwael. Bydd tri chofnod yn golygu y gall y plentyn gael ei wahardd dros dro neu yn barhaol.

 

3.2    RHIENI

3.2.1 Yn ôl doethineb llwyr y Clwb ar ôl Ysgol gall plentyn gael ei wahardd os bydd :

(a) Rhiant/gofalwr yn herio Gwarchodwr neu Blant y Cwm mewn unrhyw ffordd a/ neu os bydd Rhiant/gofalwr yn esgeuluso y Telerau ac Amodau

3.2.2 Ni fydd gan yr ysgol yr awdurdod mewn unrhyw benderfyniad i wahardd plentyn o’r Clwb ar ôl Ysgol.

 

4.   HAWLIAU, MATERION CYFREITHIOL AC ATEBOLRWYDD CYFYNGEDIG

4.1  HAWLIAU

a. Mae gan y Clwb ar ôl Ysgol yr hawl i gau’r clwb os oes prinder staff, diffyg cyfleusterau, neu unrhyw rheswm arall ym marn y clwb y mae angen cau. Rhoddir y wybodaeth berthnasol o fewn rheswm

4.2  CYFREITHIOL: ILDIO HAWL, GWAHARDDIADAU, DEDDF LYWODRAETHOL & AWDURDODAETH 

a. Mae’r contract hwn yn cael ei weithredu yn gyfan gwbl gan Blant y Cwm

b. Ni fydd methiant neu oedi ar ran Plant y Cwm i weithredu unrhyw un o’i hawliau neu welliannau yn rhagfarnu neu effeithio ar ei allu i wneud hynny oni bai ei fod wedi darparu ildiad hawl neu ryddhad yn ysgrifenedig.

c, Mae’r Telerau ac Amodau hyn yn cael eu rheoli gan y Gyfraith Seisnig.

d. Cyfeirir unrhyw anghydfod sy’n codi allan neu mewn cysylltiad â’r cytundeb hwn, yn cynnwys unrhyw gwestiwn parthed ei fodolaeth, dilysrwydd neu derfyniad i gyflafareddiad a’i ddatrys drwy hynny o dan reolau LCIA, y tybir iddynt gael eu hymgorffori yn y cymal hwn.

e. Nifer y cyflafareddwyr fydd un.

f. Bydd sedd, neu le cyfreithiol y cyflafareddu yn y DU.

g. Yr iaith i’w defnyddio yn yr achosion cyflafareddu fydd y Saesneg

h. Deddf lywodraethol y cytundeb fydd cyfraith derfynol Lloegr.

 

4.3     ATEBOLRWYDD CYFYNGEDIG

a. Ar wahân i’r hyn a fynegir yn y Telerau ac Amodau ni fydd Plant y Cwm yn atebol i unrhyw golled uniongyrchol neu anuniongyrchol a brofir o ganlyniad i gau Clwb ar ôl Ysgol, yn cynnwys ond heb fod yn gyfyngedig i elw, costau cynyddol neu dreuliau neu wariant gwastraffus.

b. Nid yw Plant y Cwm yn derbyn unrhyw gyfrifoldeb am eitemau coll neu ddifrod personol (yn cynnwys colled o-ddilynol) sydd wedi dod ar y lleoliad gan blant neu rieni.

c. Mae Plant y Cwm yn eithrio unrhyw atebolrwydd am unrhyw niwed i’r maint llawnaf a ganiateir gan y gyf

 

5.  RHEOLI AMODAU

5.1 SALWCH

a. Mae’n rhaid i rieni hysbysu’r Clwb ar ôl Ysgol os yw’r plentyn yn dioddef o broblem feddygol neu wedi bod mewn cysylltiad â chlefydau heintus.

b. Mae’n rhaid i rieni/gofalwyr ddilyn yr un canllawiau â’r ysgol o ran tostrwydd. Ni ddylid dod â phlentyn i’r Clwb ar ôl Ysgol os yw’n sâl.

c. Ni fydd y Clwb ar ol Ysgol yn darparu unrhyw feddyginiaeth i blentyn yn ei ofal.

5.2   DAMWEINIAU 

a. Bydd pob damwain y bydd y staff yn ymwybodol ohonynt yn cael eu cofnodi mewn Llyfr Damweiniau ac yn cael eu rhaeadru i rieni/gofalwyr.

5.3   TYWYDD GARW

a. Os bydd rhaid cau’r Clwb ar ôl Ysgol oherwydd tywydd garw yn ystod y diwrnod, hysbysir rhieni/gofalwyr trwy system cysylltu’r ysgol.

b. Os bydd rhaid cau’r Clwb ar ôl Ysgol yn ystod Sesiwn oherwydd tywydd garw, hysbysir y rhieni/gofalwyr trwy alwad ffôn.

5.4   ANAWSTERAU DYSGU A CHORFFOROL

a. Bydd y Clwb ar ôl Ysgol yn dilyn Deddf Anghenion Addysgol Arbennig ac Anabledd 2001 ac yn gwneud popeth i ateb gofynion plant ag anabledd.

5.5  PLANT SY’N ABSENNOL 

a, Bydd rhaid i riant/gofalwr hysbysu’r ysgol os nad yw ei plentyn yn medru mynychu’r Clwb ar ôl Ysgol.

5.6  YSWIRIANNAU

a. Mae Plant y Cwm yn cadw at yr yswiriannau hynny sy’n cael eu pennu gan y gyfraith. Mae’r Clwb ar ôl Ysgol yn cael ei ddiogelu gan yswiriant Menter Cwm Gwendraeth Elli.

5.7  RHIENI YN CASGLU PLANT

a. Nid oes hawl gan rieni/gofalwyr i fynd i mewn i’r Clwb ar ôl Ysgol. Cynhelir diwrnodau agored er mwyn i rieni/gofalwyr gael y cyfle i ymuno gyda’u plant ar ddiwrnod sydd wedi’i drefnu ymlaen llaw.

b. Er mwyn mynd i mewn i’r Clwb ar ôl Ysgol rhaid i rieni/gofalwyr ddefnyddio’r drws penodol a chanu’r gloch. Ni fydd staff y Clwb ar ôl Ysgol yn derbyn plant os na fyddant yn defnyddio’r fynedfa briodol.

c. Dim ond y rhiant/gofalwr fydd yn cael casglu’r plentyn o’r Clwb ar ôl Ysgol

d. Bydd rhaid i’r rhiant/gofalwr neu Oedolyn mewn Awdurdod arwyddo wrth i’r plentyn adael y Clwb ar ôl Ysgol bob diwrnod.

e. Ni fydd gan yr ysgol yr awdurdod i reoli na rhedeg y Clwb ar ôl Ysgol ac ni fydd gan yr ysgol na rhiant/gofalwr unrhyw awdurdod o safbwynt dewis staff i ofalu am y Clwb ar ôl Ysgol.

5.8  CWYNION 

a. Os oes cwynion gan rieni/gofalwyr rhaid iddynt hysbysu Goruchwyliwr y Clwb ar ôl Ysgol. Mae Polisi Cwynion ar gael oddi wrth Plant y

5.9  GWYBODAETH ANGENRHEIDIOL

  1. Mae rhieni/gofalwyr yn cytuno i hysbysu’r Clwb ar ôl Ysgol o unrhyw wybodaeth angenrheidiol i ddiogelu neu hyrwyddo lles eu plentyn neu osgoi niwed i’w plentyn  neu i eraill
  2. Bydd staff y Clwb ar ôl Ysgol yn cael eu hysbysu o faterion sensitif ynglyn â phlentyn ar sail cyflwyno gwybodaeth.pellach

5.10    AMDDIFFYN PLANT

a. Mae’n ddyletswydd ar y Goruchwyliwr i gyflwyno unrhyw wybodaeth fydd ganddi hi/ganddo fe ynglyn â diogelwch/lles plentyn i Awdurdod y Gwasanaethau Cymdeithasol Lles.

 

COFRESTRU I GLWB AR ÔL YSGOL

 6.1 COFRESTRU

a. Rhaid i bob riant gwblhau Ffurflen Gofrestru yn llawn cyn i blentyn gael ei dderbyn i’r Clwb. Gellir cael Ffurflenni Cofrestru yn uniongyrchol o’r Clwb, o swyddfa Plant y Cwm, Menter Cwm Gwendraeth Elli neu ei lawr lwytho o’n gwefan. mcge.org.uk.

b. Trwy arwyddo Ffurflen Gofrestredig lawn rydych yn cytuno i chi ddarllen, deall a derbyn y Telerau ac Amodau.

c. Bydd copi llawn o’r Ffurflen Gofrestredig yn cael ei chadw gan y Clwb ar ôl Ysgol a’r rhiant/gofalwr

d. Rhaid i rieni/gofalwyr wneud yn siŵr bod yr holl wybodaeth ar y Ffurflen Gofrestru yn gywir a rhaid rhoi unrhyw newid yn syth i’r Goruchwyliwr., a hynny’n ysgrifenedig. .Mae’r rhain hefyd yn cynnwys: heb gyfyngiad, Gorchmynion Llys neu sefyllfaoedd risg yn ymwneud a’r plentyn y bydd angen ragofalon arbennig are u cyfer. Rhaid gwneud unrhyw newidiadau yn ysgrifenedig a’u derbyn gan y Clwb Ar ôl Ysgol.

 

7.  DIFFINIADAu

 7.1 LLYFR DAMWENIAU

Mae’r Llyfr Damweiniau yn cael ei ddefnyddio i gofnodi manylion ynglyn â damweiniau all godi yn ystod y Clwb ar ôl Ysgol fel rhan o bolisi iechyd a diogelwch y clwb.

7.2  SESIYNAU AD HOC

Mae’r Sesiynau Clwb ar ôl Ysgol Ad hoc yn cael eu darparu pan nad oes angen darpariaeth reolaidd ar blentyn

7.3 CSSIW

Mae Aroluygaeth Gofal a Gwasanaethau Cymdeithsol, CSSIW, yn rheoli ac arolygu darparwyr gwasanaethau er mwyn gwella gwasanaethau oedolion, gofal plant a chymdeithasol i bobol yng Nghymru.

7.4   LCIA

Cydnabyddir y London Court of International Arbitration (LCIA) yn fyd eang fel un o’r prif sefydliadau cyflafareddol.

7.5  MENTER PLANT Y CWM LTD

Menter Plant y Cwm Cyf, y cyfeiri ato fel Plant y Cwm yn y Telerau ac Amodau hyn, yw’r unig barti contractio i’r cytundeb hwn.

7.6   COFRESTRU

Mae’r ffurflen hon yn atodol yn Atodiad 1 i’r Telerau ac Amodau hyn

7.7 SESIYNAU RHEOLAIDD

Mae’r Sesiynau Clwb ar ôl Ysgol hyn yn cael eu cynnal yn rheolaidd yn ystod y tymor.

7.8 GWASANAETHAU CYMDEITHASOL

Darperir Gwasanaeth Cymdeithasol gan lywodraeth lleol neu genedlaethol neu sefydliad arall i helpu pobol sydd angen cefnogaeth

7.9 SESIYNAU

Sesiwn Rholaidd neu Sesiwn Ad-hoc, fel sy’n gymwys.

7.10   GORUCHWYLIWR

Bydd y Sesiynau gofal plant Clwb ar Ôl Ysgol hyn o dan ofal Goruchwyliwr sy’n aelod hŷn hyfforddedig o’r staff gofal.

8.MANYLION Y CWMNI

 8.1 MENTER PLANT Y CWM CYF

Cwmni Cyf trwy Warant Heb Gyfalaf Cyfranddaliadau

Cofrestrwyd yng Nghymru: 06567471

Rydw i wedi darllen, deall a chytuno i gydymffurfio â’r Telerau ac Amodau hyn.

 

Enw’r Plentyn:_______________________________________________________________

Llofnod Rhiant/ Gwarchodwr: _______________________________________________

Printiwch yr enw: _____________________________Perthynas i’r plentyn:________________________________

Llofnod Arolygwr: ____________________________ Printiwch yr enw’n llawn ____________________________

Dyddiad: _______________________

Cadwch y copi hwn wedi’i arwyddo. Cedwir copi wedi’i arwyddo hefyd gan Blant y Cwm / MCGE

Mae’r Telerau a’r Amodau hyn yn dod i rym ar Ionawr 1af 2018

Wedi derbyn a deall y Telerau a’r Amodau uchod, lawrlwythwch gopi caled, a chwblhewch y Ffurflen Gofresrtu sydd i’w gael wrth agor y pdf canlynol.

%d bloggers like this: