Y THEATR

 

MENTER PLANT Y CWM CYF

 

Y Theatr
Mae ‘r Theatr yn gyfleuster sy’n cynnig gweithdai i blant er mwyn datblygu sgiliau perfformio. Mae’n wasanaeth mynediad agored a rhaid cofrestru plant yn unol â’r Telerau ac Amodau hyn er mwyn mynychu’r Theatr.

 

 

TELERAU AC AMODAU

 

Trwy gydol y Telerau ac Amodau gelwir Menter Plant y Cwm Cyf yn Blant y Cwm.

Mae’r Telerau ac Amodau hyn mewn grym o 1af Ionawr 2018 ymlaen.

1. CYFFREDINOL

1)     Bydd y Theatr o dan reolaeth a goruchwyliaeth Plant y Cwm yn gweithredu yn unol â’r Telerau ac Amodau hyn.

2)    Gellir diweddaru’r Telerau ac Amodau hyn o bryd i’w gilydd yn ôl doethineb llwyr Plant y Cwm. Rhoddir rhybudd rhesymol o unrhyw ddiweddariad.

1.1   ARCHEBU LLE

1.1.1 Sesiynau

a.      Rhaid i rhieni gofrestu eu plant yn ysgrifenedig trwy gwblhau a dychwelyd y Ffurflen Gofrestru. Bydd gwneud hyn yn cynnwys derbyn y Telerau a’r Amodau hyn. Gweler ymhellach yng Nghymal 6.1 isod (Cofrestru)

b.      Hysbysir y rhiant/gofalwr o fewn amser rhesymol os ydyn nhw wedi llwyddo i gael lle yn y Theatr.

1.1.2 Argaeledd Sesiwn
a.      Mae’r Theatr ar gael i blant a ieuenctid o 4 – 25 oed a bydd yn rhedeg ar nos Fercher yn ystod tymor ysgol.

b.      Ni fydd sesiynau yn ystod gwyliau ysgol.

1.1.3 Newidiadau i Sesiynau a archebwyd
Ni ellir rhoi ad-daliad am sesiynau sy wedi eu harchebu heblaw am yr achosion canlynol:

a.      Cau’r Theatr mewn amgylchiadau annisgwyl; neu

b. Plentyn yn colli pum sesiwn neu fwy oherwydd salwch. Bydd angen tystysgrif feddygol.

2.   FFFIOEDD

2.1  PRISIAU’R THEATR
a.      Disgrifir y ffi fesul hanner tymor.

b.    £30 – Theatr Iau a Plantos bach. £40 – Theatr Ieuenctid

 

2.2 TALIADAU AR GYFER SESIYNAU A ARCHEBWYD/MYNYCHWYD & CHOSBAU

a.      Rhaid talu pob ffî a chostau i’r Goruchwyliwr gyda siec sydd wedi’i chlirio neu gydag arian parod ar sesiwn gyntaf bob hanner tymor.

b.      Gall y Theatr wrthod mynediad os bydd unrhyw daliad gyda siec heb ei chlirio.

c.      O ran Sesiynau Rheolaidd bydd rhaid danfon mis o rybudd ysgrifenedig i ganslo lle plentyn yn y Theatr; yn ystod y cyfnod hwn bydd rhaid talu’r tâl.

d.      Ni fydd ad daliad os bydd plentyn wedi mynychu rhan o Sesiwn.

e.       Ni fydd ad daliad yn cael ei roi os bydd plentyn yn anghynwsedig yn unol a Chymal 3.1,3.2 (Ar Sail Gwaharddiad)

2.3 ARCHEBU SESIYNAU YCHWANEGOL
a.      Bydd Sesiynau ychwanegol yn cael eu cynnal pan fydd gwaith ychwanegol wrth baratoi ar gyfer sioe.

2.4  CYFRIFOLDEB TALU
a.      Mae cyfrifoldeb am dalu’r holl ffioedd/taliadau a chosb ariannol yn gorwedd yn nwylo’r rhiant/ gofalwr neu’r sawl sydd â chyfrifoldeb rhiant. .

b.      Nid yw methiant ar ran y Theatr i ofyn am dâl ysgrifenedig neu lafar yn golygu ildio’r hawl, esgus neu rheswm dros dâl hwyr neu beidio talu o gwbwl.

2.5 COSBEDIGAETHAU
a.      Cyfrifoldeb rhieni/gofalwyr yw i gasglu’r plant yn brydlon ar ddiwedd y Sesiwn y Theatr.

b.      Codir cosb ariannol o £10 am bob chwarter awr y bydd y rhieni /gofalwr yn hwyr yn casglu’r plentyn o’r Theatr a bydd rhaid talu hyn cyn y gall y plentyn ddychwelyd i’r Theatr.

c.      Bydd methu â thalu ffioedd neu/ a chosb ariannol olygu y gall y Theatr gymeryd camau (gan gynnys camau cyfreithiol) i gasglu’r holl arian dyledus gan roi’r hawl i wahardd plentyn o Sesiynau dilynol.

d.       Lle nad yw’r gosb ariannol wedi’i thalu mae gan y Theatr ar ôl Ysgol yr hawl i wahardd plentyn nes i’r gosb ariannol gael ei thalu heb roi ad daliad am sesiynau heb eu mynychu.

 

3.  SAIL I WAHARDDIAD 

3.1 Y PLENTYN 

  1. Yn dibynnu ar ddoethineb y Theatr gall plentyn gael ei wahardd am ymddygiad gwael cyson (a hynny’n cynnwys, ond nid yn gyfyngedig i fwlio, cam drin geiriol. cam-drin corfforol,/ymladd, digwyddiadau hiliol/herio/bod yn anghwrtais i eraill/twyllo,/anufuddod-dod a difrod bwriadol i eiddo) neu Ddigwyddiadau difrifol achlysurol (er enghraifft sy’n peryglu plant a staff)
  2. Bydd y staff yn cofnodi ymddygiad gwael. Bydd tri chofnod yn golygu y gall y plentyn gael ei wahardd dros dro neu yn barhaol.

 

3.2    RHIENI

3.2.1 Yn ôl doethineb llwyr y Theatrgall plentyn gael ei wahardd os bydd :

(a) Rhiant/gofalwr yn herio Gwarchodwr neu Blant y Cwm mewn unrhyw ffordd a/ neu os bydd Rhiant/gofalwr yn esgeuluso y Telerau ac Amodau.

 

4.   HAWLIAU, MATERION CYFREITHIOL AC ATEBOLRWYDD CYFYNGEDIG

4.1  HAWLIAU

a. Mae gan y Theatr yr hawl i gau’r Theatr os oes prinder staff, diffyg cyfleusterau, neu unrhyw rheswm arall ym marn y theatr y mae angen cau. Rhoddir y wybodaeth berthnasol o fewn rheswm

4.2  CYFREITHIOL: ILDIO HAWL, GWAHARDDIADAU, DEDDF LYWODRAETHOL & AWDURDODAETH 

a. Mae’r contract hwn yn cael ei weithredu yn gyfan gwbl gan Blant y Cwm

b. Ni fydd methiant neu oedi ar ran Plant y Cwm i weithredu unrhyw un o’i hawliau neu welliannau yn rhagfarnu neu effeithio ar ei allu i wneud hynny oni bai ei fod wedi darparu ildiad hawl neu ryddhad yn ysgrifenedig.

c, Mae’r Telerau ac Amodau hyn yn cael eu rheoli gan y Gyfraith Seisnig.

d. Cyfeirir unrhyw anghydfod sy’n codi allan neu mewn cysylltiad â’r cytundeb hwn, yn cynnwys unrhyw gwestiwn parthed ei fodolaeth, dilysrwydd neu derfyniad i gyflafareddiad a’i ddatrys drwy hynny o dan reolau LCIA, y tybir iddynt gael eu hymgorffori yn y cymal hwn.

e. Nifer y cyflafareddwyr fydd un.

f. Bydd sedd, neu le cyfreithiol y cyflafareddu yn y DU.

g. Yr iaith i’w defnyddio yn yr achosion cyflafareddu fydd y Saesneg

h. Deddf lywodraethol y cytundeb fydd cyfraith derfynol Lloegr.

 

4.3     ATEBOLRWYDD CYFYNGEDIG

a. Ar wahân i’r hyn a fynegir yn y Telerau ac Amodau ni fydd Plant y Cwm yn atebol i unrhyw golled uniongyrchol neu anuniongyrchol a brofir o ganlyniad i gau y Theatr, yn cynnwys ond heb fod yn gyfyngedig i elw, costau cynyddol neu dreuliau neu wariant gwastraffus.

b. Nid yw Plant y Cwm yn derbyn unrhyw gyfrifoldeb am eitemau coll neu ddifrod personol (yn cynnwys colled o-ddilynol) sydd wedi dod ar y lleoliad gan blant neu rieni.

c. Mae Plant y Cwm yn eithrio unrhyw atebolrwydd am unrhyw niwed i’r maint llawnaf a ganiateir gan y gyf

 

5.  RHEOLI AMODAU

5.1 SALWCH

a. Mae’n rhaid i rieni hysbysu’r Theatr os yw’r plentyn yn dioddef o broblem feddygol neu wedi bod mewn cysylltiad â chlefydau heintus.

b. Mae’n rhaid i rieni/gofalwyr ddilyn yr un canllawiau â’r ysgol o ran tostrwydd. Ni ddylid dod â phlentyn i’r Theatr os yw’n sâl.

c. Ni fydd y Theatr yn darparu unrhyw feddyginiaeth i blentyn yn ei ofal.

5.2   DAMWEINIAU 

a. Bydd pob damwain y bydd y staff yn ymwybodol ohonynt yn cael eu cofnodi mewn Llyfr Damweiniau ac yn cael eu rhaeadru i rieni/gofalwyr.

5.3   TYWYDD GARW

a. Os bydd rhaid cau’r Theatr oherwydd tywydd garw yn ystod y diwrnod, hysbysir rhieni/gofalwyr trwy system Tecst.

b. Os bydd rhaid cau’r Theatrl yn ystod Sesiwn oherwydd tywydd garw, hysbysir y rhieni/gofalwyr trwy alwad ffôn.

5.4   ANAWSTERAU DYSGU A CHORFFOROL

a. Bydd y Theatr yn dilyn Deddf Anghenion Addysgol Arbennig ac Anabledd 2001 ac yn gwneud popeth i ateb gofynion plant ag anabledd.

5.5  PLANT SY’N ABSENNOL 

a, Bydd rhaid i riant/gofalwr hysbysu Plant y Cwm os nad yw ei plentyn yn medru mynychu’r Theatr

5.6  YSWIRIANNAU

a. Mae Plant y Cwm yn cadw at yr yswiriannau hynny sy’n cael eu pennu gan y gyfraith. Mae’r Theatr yn cael ei ddiogelu gan yswiriant Menter Cwm Gwendraeth Elli.

5.7  RHIENI YN CASGLU PLANT

a. Nid oes hawl gan rieni/gofalwyr i fynd i mewn i’r Theatr. Cynhelir noswaith agored er mwyn i blant gael blas ar y gweithdai.

b. Dim ond y rhiant/gofalwr fydd yn cael casglu’r plentyn o’r Theatr.

c. Bydd rhaid i’r rhiant/gofalwr neu Oedolyn mewn Awdurdod arwyddo wrth i’r plentyn adael y Theatr.

5.8  CWYNION 

a. Os oes cwynion gan rieni/gofalwyr rhaid iddynt hysbysu Goruchwyliwr y Theatr. Mae Polisi Cwynion ar gael oddi wrth Plant y

5.9  GWYBODAETH ANGENRHEIDIOL

  1. Mae rhieni/gofalwyr yn cytuno i hysbysu’r Theatr o unrhyw wybodaeth angenrheidiol i ddiogelu neu hyrwyddo lles eu plentyn neu osgoi niwed i’w plentyn  neu i eraill
  2. Bydd staff y Theatr yn cael eu hysbysu o faterion sensitif ynglyn â phlentyn ar sail cyflwyno gwybodaeth.pellach

5.10    AMDDIFFYN PLANT

a. Mae’n ddyletswydd ar y Goruchwyliwr i gyflwyno unrhyw wybodaeth fydd ganddi hi/ganddo fe ynglyn â diogelwch/lles plentyn i Awdurdod y Gwasanaethau Cymdeithasol Lles.

 

COFRESTRU AR GYFER Y THEATR

 6.1 COFRESTRU

a. Rhaid i bob riant gwblhau Ffurflen Gofrestru yn llawn cyn i blentyn gael ei dderbyn i’r Theatr. Gellir cael Ffurflenni Cofrestru yn uniongyrchol o’r Theatr, o swyddfa Plant y Cwm, Menter Cwm Gwendraeth Elli neu ei lawr lwytho o’n gwefan. mcge.org.uk.

b. Trwy arwyddo Ffurflen Gofrestredig lawn rydych yn cytuno i chi ddarllen, deall a derbyn y Telerau ac Amodau.

c. Bydd copi llawn o’r Ffurflen Gofrestredig yn cael ei chadw gan y Theatr a’r rhiant/gofalwr

d. Rhaid i rieni/gofalwyr wneud yn siŵr bod yr holl wybodaeth ar y Ffurflen Gofrestru yn gywir a rhaid rhoi unrhyw newid yn syth i’r Goruchwyliwr., a hynny’n ysgrifenedig. .Mae’r rhain hefyd yn cynnwys: heb gyfyngiad, Gorchmynion Llys neu sefyllfaoedd risg yn ymwneud a’r plentyn y bydd angen ragofalon arbennig are u cyfer. Rhaid gwneud unrhyw newidiadau yn ysgrifenedig a’u derbyn gan y Theatr.

 

7.  DIFFINIADAu

 7.1 LLYFR DAMWENIAU

Mae’r Llyfr Damweiniau yn cael ei ddefnyddio i gofnodi manylion ynglyn â damweiniau all godi yn ystod y Theatr fel rhan o bolisi iechyd a diogelwch y clwb.

 

7.2   LCIA

Cydnabyddir y London Court of International Arbitration (LCIA) yn fyd eang fel un o’r prif sefydliadau cyflafareddol.

7.3  MENTER PLANT Y CWM LTD

Menter Plant y Cwm Cyf, y cyfeiri ato fel Plant y Cwm yn y Telerau ac Amodau hyn, yw’r unig barti contractio i’r cytundeb hwn.

7.4   COFRESTRU

Mae’r ffurflen hon yn atodol yn Atodiad 1 i’r Telerau ac Amodau hyn

7.5 SESIYNAU RHEOLAIDD

Mae Sesiynau y Theatr yn cael eu cynnal yn wythnos  yn ystod y tymor.

7.6 SESIWN

Sesiwn yw’r cyfnod lle mae’r plentyn neu’r person ifanc yn mynychu’r Theatr.

 

7.7   GORUCHWYLIWR

Bydd y Sesiynau gofal plant y Theatr hyn o dan ofal Goruchwyliwr sy’n aelod hŷn hyfforddedig o’r staff gofal.

8.MANYLION Y CWMNI

 8.1 MENTER PLANT Y CWM CYF

Cwmni Cyf trwy Warant Heb Gyfalaf Cyfranddaliadau

Cofrestrwyd yng Nghymru: 06567471

Rydw i wedi darllen, deall a chytuno i gydymffurfio â’r Telerau ac Amodau hyn.

 

Enw’r Plentyn:_______________________________________________________________

Llofnod Rhiant/ Gwarchodwr: _______________________________________________

Printiwch yr enw: _____________________________Perthynas i’r plentyn:________________________________

Llofnod Arolygwr: ____________________________ Printiwch yr enw’n llawn ____________________________

Dyddiad: _______________________

Cadwch y copi hwn wedi’i arwyddo. Cedwir copi wedi’i arwyddo hefyd gan Blant y Cwm / MCGE

Mae’r Telerau a’r Amodau hyn yn dod i rym ar Ionawr 1af 2018

%d bloggers like this: