Amdanom, About Us, Plant y Cwm

Partneriaid

Fforwm Plant 

Partneriaid a Noddwyr.

Mae Fforwm Plant y Cwm yn fforwm i bartneriaid Sir Gâr sydd yn gweithio o fewn y maes plant.  Mae’r Fforwm yn cynnwys gwahanol fudiadau megis y Frigad Dan, Yr Heddlu, Mudiad Meithrin, Menter Cwm Gwendraeth Elli ayyb.  Mae’r Fforwm yn cwrdd yn dymhorol i rhannu arfer dda ac adnoddau. Hefyd, bwriad y Fforwm yw i sicrhau ein bod yn gweithio gyda’n gilydd ac yn osgoi dyblygu.

Mae’n parneriaid a’n noddwyr yn gonglfaen i weithgareddau Plant y Cwm an yn rhan mawr o lwyddiant y Clybiau, Y Theatr a Sgiliau Byw

Mudiad Meithrin

Cynnal Mabolgampau Meithrin 3 gwaith o fewn mis Mai ym Mharc y Scarlets ar y cyd gyda Mudiad Meithrin er mwyn hyrwyddo iechyd a lles i holl blant ardal Cwm Gwendraeth a Llanelli sy’n mynychu Cylch Meithrin.  Hefyd mae Cylch Meithrin Ysgol Pum Heol yn cael ei gynnal gan Plant y Cwm, ond yn cael ei gefnogi gan Fudiad Meithrin.  Mae’r Cylch yn rhedeg o ddydd Llun – Iau rhwng 1.15 a 3 yn neuadd yr Ysgol leol

Actif

Mae Avtif yn cynnal gweithgareddau yn ein digwyddiadau, e.e. Miri Mai / Clybiau Gwyliau

Iechyd Cyhoeddus Cymru, ICC 

Mae swyddogion Plant Y Cwm yn gweithio ar brosiect sy’n cael ei ariannu gan ICC sef Cynllun Cyn Ysgolion Iach. Prosiect yw hwn sy’n canolbwyntio ar saith maes penodol e.e. Diogewlch, Amgylchedd, Chwarae Corfforol ac ati.  Bwriad y proseict hwn yw sicrhau bod pob plentyn yn cael y profiad gorau posibl o fod mewn Cylch Meithrin, Meithrinfa Preifat neu Canolfan Deulu a chymryd rhan mewn gweithgareddau iaechyd a lles.

Partneriaieth Plant, Cyngor Sir Gâr 

Ariannu rhan o Glybiau Gwyliau Plant y Cwm

Mentrau Sir Gâr

(yn lle Menter Bro Dinefwr)

Cwis Dim Clem yn brosiect lle mae’r dair Fenter wedi bod yn gweithio ar y cyd.

Cynllun Gwen

Rhan o ddigwyddiadau fel Miri Mai / Hydref Heini

Gwasanaeth Tân

Mynychu digwyddiadau fel Miri Mai, Clybiau Gwyliau, siaraad gyda grwpiau Mam a Babi

Heddlu

Mynychu sesiynau Mam a Babi

Gwasanaeth Gofal Ffyrdd, Cyngor Sir Gâr

Cynnal stondinau mewn gwahanol weithgareddau a siarad am ddiogelwch seddau car mewn sesiynau Mam a Babi

Plant Mewn Angen

Ariannu prosiectau gyda bobl ifanc mewn ardaloedd difreintiedig.

Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd

Providing support for parents.

%d bloggers like this: