Gwres Uchel. Gofalu am blant â thymeredd uchel

Tymeredd uchel mewn plant

Trin twymyn neu thymheredd uchel mewn plant

Bydd twymyn mewn plant dan pum mlwydd oed, yn dymheredd o 38C (100.4F) neu uwch.
Mae twymyn yn gyffredin iawn mewn plant ifanc. Mae mwy na 60% o blant rhwng 6 mis a pum mlwydd oed wedi dioddef o dwymyn.

Haint gan feirws sydd gan amlaf yn achosi gwres uchel, fel anwyd, ac fel rheol gellir ei drin gartref. Gall tymheredd uchel beri pryder  i rieni a gofalwyr, ond mae’r rhan fwyaf o blant yn gwella heb unrhyw broblemau ar ôl ychydig ddyddiau.

Sut i ddweud a yw eich plentyn yn dioddef twymyn

Efallai y bydd eich plentyn yn dioddef twymyn os ydynt:

 • yn teimlo’n boethach na’r arfer pan fyddwch chi’n cyffwrdd â’u talcennau, cefn neu ystumog
 • yn chwysu
 • bochau yn goch

Os ydych yn amau bod gan eich plentyn dwymyn, dylech wirio eu tymheredd gyda thermomedr.

 • Mae thermometrau digidol diogel, rhad ar gael gan eich fferyllfa leol, archfarchnad neu ar-lein.
 • Ni ddylid defnyddio thermometrau talcen gan y gallant roi canlyniadau anghywir.
 • Darllenwch fwy am sut i gymryd tymheredd eich plentyn.

Sut i ofalu am eich plentyn sydd â thwymyn

Er mwyn helpu i gadw’ch plentyn yn gyfforddus, dylech:
 • eu hannog i yfed digon o hylifau – cynnig bwydo ar y fron yn rheolaidd os ydych chi’n bwydo ar y fron
 • dim ond cynnig bwyd iddynt os ydyn nhw am fwyta
 • edrychwch am arwyddion o ddadhydradu – gall y rhain gynnwys ceg sych, dim dagrau, llygaid wedi  suddo ac, mewn babanod, llai o gewynnau gwlyb
 • edrychwch ar eich plentyn o bryd i’w gilydd yn ystod y nos
 • eu cadw i ffwrdd o’r meithrinfa neu’r ysgol – rhowch wybod i’r feithrinfa neu’r ysgol bod eich plentyn yn sâl
 • osgoi eu bwndelu mewn gormod o ddillad neu ddillad gwely

Am fwy o awgrymiadau ar ofalu am blentyn sy’n sâl darllenwch y safle canlynol:

https://www.nhs.uk/conditions/pregnancy-and-baby/treating-high-temperature-children/

Alaw Davies BA  Pennaeth Menter Plant y Cwm Cyf.  Darparwr gwasanaeth gofal plant arbenigol

Ymunwch a’r cylchlythyr am fwy o wybodaeth ar y post yma