Cwestiynau Cyffredin

Pam dewis Plant y Cwm?

Ydych chi sylweddoli mae trwy chwarae mae plant yn datblygu ei dyfeisgarwch ac nid trwy allu cynhenid?

Er bod addysg ffurfiol yn angenrheidiol i ddatblygiad y plentyn mae chwarae gyda phlant eraill mewn awyrgylch creadigol yn arwain at raddfa uchel o ddyfeisgarwch, hyder ac ymroddiad cymdeithasol.

Mae Plant y Cwm yn darparu cyfleoedd i blant a phobl ifanc Cymru. Mae gennym ystod o weithgareddau i ysbrydoli a difyrru plant ar hyd a lled Cwm Gwendraeth ac ardal Llanelli. Mae dau ar bymtheg o glybiau ar ôl ysgol yn darparu cyfleon i blant ymestyn eu doniau a meithrin diddordebau newydd cyffrous.

Ydw i'n gallu gwirfoddoli?

Prif fwriad Menter Plant y Cwm yw helpu plant ac oedolion ifanc i fyw’r bywyd y maent yn ei ddewis ac mae gwirfoddoli i helpu yn ein gweithgareddau i blant yn yn gymorth i wneud gwahaniaeth ym mywydau y plant hynny.

Mae Plant y Cwm wedi ymrwymo i alluogi a hyrwyddo gwirfoddoli yn ei holl amrywiaeth. Mae ein gwirfoddolwr presennol yn cynnwys disgyblion ysgol uwchradd, athrawon, gweithwyr proffesiynol wedi ymddeol, cynghorwyr lleol, a’n staff blaenorol.Pam na wnewch chi ymuno â’n tîm o wirfoddolwyr a mwynhau holl fanteision ein cymdeithas wirfoddoli sy’n ehangu.

Ymunwch â ni trwy gysylltu â: Alaw Davies 01269 871600.

Pa fath o glybiau sy'n addas i wahanol oedrannau?

Mae gweithgareddau Plant y Cwm wedi’u rhannu i wahanol oed ac mae yna nifer o weithgareddau ar gyfer pob oed.

Fe’ch cyfeiriaf at Bortffolio ( yn y bar cyfeirio uwchben ) lle gwelwch y gweithgareddau wedi’u rhannu i wahanol oed. Mae yna nifer o bethau i blant a phobl ifanc wneud ac fe gewch mwy o wybodaeth wrth gysylltu â:

Alaw Davies Plant y Cwm: 01269 871600

A oes modd derbyn cymorth ariannol i anfon ein plant i glybiau ar ol ysgol/clybiau gwyliau?

Mae clybiau cofrestredig Plant y Cwm i gyd yn medru elwa o gymorth ariannol i rhieni/gwarchodwyr. Nid yw clybiau di-gofrestredig yn gymwys i dderbyn y cymorth hwn.

Am fanylion pellach, cysylltwch a Alaw – 01269 871600

A yw'r Theatr yn agored i bawb?

Mae holl Theatrau Menter Cwm Gwendraeth Elli yn agored i bob disgybl o bedair oed i fynny. Mae croeso i unigolion o unrhyw ardal i ymuno. Nid oes angen clyweliad.

Am fanylion pellach, cysylltwch a Alaw – 01269 871600

Pa fath o weithgareddau yr ydych yn darparu mewn Clybiau Gofal / Clybiau Gwyliau?

Mae yna rhaglen o weithgareddau cynhwysfawr ar gyfer pob Clwb. Mae yna amserlen dyddiol/wythnosol, ac rydym hefyd yn prynnu gwasanaeth arbenigol o fewn meysydd penodol.

Am fanylion pellach, cysylltwch a Alaw – 01269 871600

Am wybod mwy?

Gallwch ofyn cwestiwn wrth naill ai ei ddanfon atom trwy ddefnyddio adran Gyswllt uwchben neu wrth lanw’r ffurflen sydd isod

Gallwch hefyd ebostio Alaw Davies ar alaw@mcge.org.uk neu ffonio swyddfa Plant y Cwm:  01269 871600

%d bloggers like this: