E-lyfrau i Blant

E-lyfrau i blant dan 5 oed

Ydych chi’n chwilio am stori newydd i ddarllen i’r plant?
Ydyw’r plant yn chwilio am stori newydd i ddarllen?

Wel mae Plant y Cwm yma i helpu!

Ifan yr Het

Bydd Plant y Cwm yn cyhoeddi Ifan yr Het fel yr e-lyfr cyntaf mewn cyfres Darllen i’ch Plentyn yn yr wythnosau nesaf
Fe fyddwch yn gallu lawr lwytho pdf o Ifan yr Het am ddim o’r safle yma.

Danfonwn wybodaeth i chi cyn gynted bydd y llyfr yn barod
Os ydych am gopi caled yna rhowch alwad i ni ar 01269 871600

Pyliau o dymer ddrwg

Pyliau o dymer ddrwg,

Pyliau o dymer ddrwg

Fel arfer mae pyoiau o dymer ddrwg yn dechrau tua 18 mis ac maent yn gyffredin iawn mewn plant bach. Mae taro a chnoi yn gyffredin hefyd. 

Ymddygiadau heriol. Un rheswm dros hyn yw bod plant bach eisiau mynegi eu hunain, ond mae’n ei chael hi’n anodd. Maent yn teimlo’n rhwystredig, ac mae’r rhwystredigaeth yn dod allan fel pyliau o dymer ddrwg.
Unwaith y bydd plentyn yn gallu siarad mwy, maen nhw’n llai tebygol o gael pyliau ddrwg. Erbyn pedair oed, mae’r pyliau yn llawer llai cyffredin. Efallai y bydd y syniadau hyn yn eich helpu i ymdopi pan fyddant yn digwydd.

 Awgrymiadau ar sut mae ymdopi

Darganfyddwch pam mae’r pyliau yn digwydd

Efallai bod eich plentyn yn flinedig neu’n newynog, ac os felly mae’r ateb yn syml. Gallent fod yn teimlo’n rhwystredig neu’n genfigenus, efallai o blentyn arall. Efallai bydd angen amser, sylw a chariad arnynt, er nad ydynt yn hapus iawn.

Deallwch a derbyn dicter eich plentyn

Mae’n debyg eich bod chi’n teimlo yr un ffordd â nhw ar adegau, ond gallwch ei fynegi mewn ffyrdd eraill.

Tynnwch sylw’r plentyn

Os ydych chi’n meddwl bod eich plentyn yn dechrau tymer ddrwg, darganfyddwch rywbeth i dynnu ei sylw ar unwaith. Gallai hyn fod yn rhywbeth y gallwch ei weld allan o’r ffenestr. Er enghraifft, gallech ddweud, “Edrychwch, gath!”. Gwnewch eich hun i swnio’n  mor gyffrous ag y gallwch.

Arhoswch iddo stopio

Ni fydd colli’ch tymer neu weiddi yn ôl yn dod a’r tymer i ben. Anwybyddwch yr edrychiadau a gewch gan bobl o’ch cwmpas a chanolbwyntiwch ar gadw’n dawel.

Peidiwch â newid eich meddwl

Ni fydd rhoi i fewn yn helpu dim yn y tymor hir. Os ydych chi wedi dweud na, peidiwch â newid eich meddwl a dweud ie er mwyn dod a’r cyfnod i ben.
Fel arall, bydd eich plentyn yn dechrau meddwl y gall  gael pyliau unrhyw bryd maen nhw  eisiau. Am yr un rheswm, nid yw’n helpu i lwgrwobrwyo nhw gyda melysion.
Os ydych gartref, ceisiwch fynd i ystafell arall am ychydig. Gwnewch yn siŵr na all eich plentyn brifo eu hunain yn gyntaf.

Byddwch yn barod pan fyddwch chi’n siopa

Mae pyliau o dymer ddrwg yn aml yn digwydd mewn siopau. Gall hyn fod yn embaras, ac mae embaras yn ei gwneud hi’n anoddach aros yn dawel. Cadwch deithiau siopa mor fyr â phosibl. Ceisiwch gynnwys eich plentyn yn y siopa trwy siarad am yr hyn sydd ei angen arnoch a gadael iddynt eich helpu chi.

Rhowch gynnig ar ddal eich plentyn yn gadarn nes bod y pyiau drosodd

Mae rhai rhieni yn gweld hyn o gymorth, ond gall fod yn anodd dal plentyn sy’n ei chael hi’n anodd. Fel arfer, mae’n gweithio pan mae eich plentyn yn fwy ‘diflas’ nag yn grac, a phan fyddwch chi’n teimlo’n ddigon dawel i siarad â nhw yn ysgafn ac yn eu tawelu.

Am fwy o wybodaeth, darllenwch y canlynol ar NHS Direct:

NHS Direct: https://www.nhs.uk/conditions/pregnancy-and-baby/temper-tantrums/

Alaw Davies BA  Pennaeth Menter Plant y Cwm Cyf.  Darparwr gwasanaeth gofal plant arbenigol

Ymunwch a’r cylchlythyr am fwy o wybodaeth ar y post yma

Gwres Uchel. Gofalu am blant â thymeredd uchel

Tymeredd uchel mewn plant

Trin twymyn neu thymheredd uchel mewn plant

Bydd twymyn mewn plant dan pum mlwydd oed, yn dymheredd o 38C (100.4F) neu uwch.
Mae twymyn yn gyffredin iawn mewn plant ifanc. Mae mwy na 60% o blant rhwng 6 mis a pum mlwydd oed wedi dioddef o dwymyn.

Haint gan feirws sydd gan amlaf yn achosi gwres uchel, fel anwyd, ac fel rheol gellir ei drin gartref. Gall tymheredd uchel beri pryder  i rieni a gofalwyr, ond mae’r rhan fwyaf o blant yn gwella heb unrhyw broblemau ar ôl ychydig ddyddiau.

Sut i ddweud a yw eich plentyn yn dioddef twymyn

Efallai y bydd eich plentyn yn dioddef twymyn os ydynt:

 • yn teimlo’n boethach na’r arfer pan fyddwch chi’n cyffwrdd â’u talcennau, cefn neu ystumog
 • yn chwysu
 • bochau yn goch

Os ydych yn amau bod gan eich plentyn dwymyn, dylech wirio eu tymheredd gyda thermomedr.

 • Mae thermometrau digidol diogel, rhad ar gael gan eich fferyllfa leol, archfarchnad neu ar-lein.
 • Ni ddylid defnyddio thermometrau talcen gan y gallant roi canlyniadau anghywir.
 • Darllenwch fwy am sut i gymryd tymheredd eich plentyn.

Sut i ofalu am eich plentyn sydd â thwymyn

Er mwyn helpu i gadw’ch plentyn yn gyfforddus, dylech:
 • eu hannog i yfed digon o hylifau – cynnig bwydo ar y fron yn rheolaidd os ydych chi’n bwydo ar y fron
 • dim ond cynnig bwyd iddynt os ydyn nhw am fwyta
 • edrychwch am arwyddion o ddadhydradu – gall y rhain gynnwys ceg sych, dim dagrau, llygaid wedi  suddo ac, mewn babanod, llai o gewynnau gwlyb
 • edrychwch ar eich plentyn o bryd i’w gilydd yn ystod y nos
 • eu cadw i ffwrdd o’r meithrinfa neu’r ysgol – rhowch wybod i’r feithrinfa neu’r ysgol bod eich plentyn yn sâl
 • osgoi eu bwndelu mewn gormod o ddillad neu ddillad gwely

Am fwy o awgrymiadau ar ofalu am blentyn sy’n sâl darllenwch y safle canlynol:

https://www.nhs.uk/conditions/pregnancy-and-baby/treating-high-temperature-children/

Alaw Davies BA  Pennaeth Menter Plant y Cwm Cyf.  Darparwr gwasanaeth gofal plant arbenigol

Ymunwch a’r cylchlythyr am fwy o wybodaeth ar y post yma