Gwaith Tîm

Menter Plant y Cwm Cyf

 

Ein cenhadaeth ni yw ysbrydoli a galluogi ein pobl ifanc. Gwnewn pob dim i sicrhau eu bod yn hapus ac yn agored i ddysgu.

Mae Menter Plant y Cwm yn gwmni preifat sy’n gweithio yn y sector gwirfoddol ac yn chwarae rhan bwysig wrth ddarparu gwasanaethau i blant ac oedolion ifanc yng nghymunedau Cwm Gwendraeth, ardal Llanelli a thu hwnt.

Rydym yn gwasanaethu grwpiau o gleientiaid penodol ac, er y gallwn godi tâl am ein gwasanaethau, rydym yn gwmni sydd ddim yn gwneud elw yn y pen draw. Mae ein holl elw yn cael ei fuddsoddi yn rhaglenni datblygu iaith ein rhiant-gwmni, Menter Cwm Gwendraeth Elli, sydd hefyd yn elusen a sefydlwyd yn 1991.

Mae’r nifer o wasanaethau mae awdurdodau lleol yn eu cynnig yn lleihau oherwydd toriadau cyllid. Felly, ar ôl asesu eich anghenion, mae’n debygol y bydd gweithwyr proffesiynol iechyd a lles neu ofal cymdeithasol yn eich cyfeirio at sefydliad gwirfoddol ar gyfer cefnogaeth barhaus. Gallwch hefyd ofyn am wybodaeth am sefydliadau y credwch y gallent eich helpu chi.

Mwy Amdanom Ni

Ein Cenhadaeth

I ysbrydoli gobaith, a chyfrannu at lles plant ac oedolion ifanc trwy ddarparu’r dylanwadau a phrofiadau ieithyddol ar gyfer datblygiad personol trwy weithgareddau integredig, addysg a chyfranogiad cymunedol.

Gweledigaeth

I ddarparu’r profiad gorau fel y partner mwyaf dibynadwy ar gyfer gofal plant a datblygiad personol oedolion ifanc.

Ein Gwerthoedd

I helpu plant ac oedolion ifanc i fyw y math o fywyd y maent yn ei ddewis.

Beth i ni’n gwneud?

Cyflawni bywydau

Mae Plant y Cwm yn ddarparwr blaengar a dibynadwy sy’n cyflawni gofal a chefnogaeth i fywydau plant ac oedolion ifanc. Rydym wedi ymrwymo i ansawdd o’r safon gorau ac i gyrraedd a rhagori ar holl safonau gofal plant ar draws y sector.

Er mwyn cyflawni bywydau a lles plant ac oedolion ifanc, rydym yn cydnabod bod rhaid i ni sicrhau bod gan blant ac oedolion ifanc y penderfynyddion a’r dylanwadau datblygiadol mwyaf priodol yn eu bywydau yn yr holl wasanaethau a ddarparwn.

I wneud hyn, rydym wedi creu’r set canlynol o egwyddorion targed fel modd o fesur cynnydd:

* Mae plantieuenctid wrth wraidd popeth yr ydym yn ei wneud..

  • Mae pob aelod o staff a gwirfoddolwyr yn gwneud gwahaniaeth.
  • Mae partneriaethau aml-asiantaeth yn darparu gwelliannau i brofiadau bywyd

Egwyddorion

Mae’r canlynol wedi’u rhestri mewn trefn o flaenoriaeth yn ôl holiaduron staff.

  • Darparu’r cyfleoedd gorau i blant a phobl ifanc i gyrraedd eu potensial llawn
  • Gweld potensial newydd a rhagweld posibiliadau ar gyfer newid
  • Hyrwyddo adeiladu cynhwysedd yr unigolyn a’r gymuned
  • Atal erydiad iaith a chymuned
  • Cydweithio i ddarparu gwasanaeth o ansawdd uchel
  • Cydnabod ac adeiladu ar waith a wnaed
  • Hyrwyddo’r cysyniad o ddatblygu cymunedol
  • Annog perchnogaeth a chyfranogiad cymunedol
  • Annog ethos cyfunoliaeth a gwaith tîm
  • Darparu gwerth ychwanegol trwy weithio gyda’n gilydd
  • Adolygu’n rheoliad ein gwaith yn barhaus a dadansoddiadau astudiaethau achos
  • Hyrwyddo a chydymffurfio ag ymarfer gwrth-wahaniaeth.

Prif fwriad Menter Plant y Cwm yw helpu plant ac oedolion ifanc i fyw’r bywyd y maent yn ei ddewis a gall gwirfoddoli yn ein gweithgareddau i blant wneud gwahaniaeth i fywydau y plant hynny.

Mae Plant y Cwm wedi ymrwymo i alluogi a hyrwyddo gwirfoddoli yn ei holl amrywiaeth. Mae ein gwirfoddolwr presennol yn cynnwys disgyblion ysgol uwchradd, athrawon, gweithwyr proffesiynol wedi ymddeol, cynghorwyr lleol, a’n staff blaenorol. Pam na wnewch chi ymuno â’n tîm o wirfoddolwyr a mwynhau holl fanteision ein cymdeithas wirfoddoli sy’n ehangu.

Ymunwch â ni trwy gysylltu â: Alaw Davies 01269 871600.

Ni ‘n gweithio’n agos iawn gyda Menter Cwm Gwendraeth Elli

%d bloggers like this: